Onwa Tech chuẩn bị bàn giao công trình Paris Baguette đúng chất lượng và tiến độ

Ngày 23/11/2021, Công ty CP TTNN Onwa Tech cơ bản đã hoàn thành thi công và tiến hành vệ sinh công nghiệp chuẩn bị bàn giao công trình Paris Baguette, cam kết đảm bảo đúng chất lượng và đúng tiến độ.